รายชื่อนศ.
รายวิชา526209 : INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม  CERAMIC ENGINEERING40
5 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.