รายชื่อนศ.
รายวิชา526429 : INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า  CERAMIC ENGINEERING40
3 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING40
4 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.