รายชื่อนศ.
รายวิชา529454 : PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
2 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
3 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
4 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
5 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
6 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE10
7 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE10
8 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
9 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
10 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
11 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
12 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
13 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
14 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
15 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
16 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
17 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
18 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.