รายชื่อนศ.
รายวิชา529301 : CONTROL SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
2 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE40
3 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ  EE40
4 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
5 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
6 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
7 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
8 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
9 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
10 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
11 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE10
12 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.