รายชื่อนศ.
รายวิชา529201 : ELECTRIC CIRCUITS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร  Electronic Engineering10
2 B5813933 นายธนวัฒน์ ศรีมุงคุล  Electronic Engineering10
3 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering10
4 B5826520 นางสาวสรัลชนา วงอารีย์  Electronic Engineering40
5 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด  Electronic Engineering10
6 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
7 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
8 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
9 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
10 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE10
11 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
12 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering10
13 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
14 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE10
15 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
16 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
17 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
18 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE10
19 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE10
20 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
21 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
22 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
23 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
24 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE10
25 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
26 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
27 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
28 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
29 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE10
30 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
31 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
32 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
33 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
34 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี  TCE10
35 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
36 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
37 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
38 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
39 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering10
40 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering10
41 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
42 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering10
43 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
44 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
45 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
46 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE10
47 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
48 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
49 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering10
50 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering10
51 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering10
52 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering10
53 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
54 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
55 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
56 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
57 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
58 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
59 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
60 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.