รายชื่อนศ.
รายวิชา561756 : ERGONOMICS IN AUTOMOTIVE DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6302276 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  SYSTEMS ENGINEERING10
2 M6302283 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  SYSTEMS ENGINEERING10
3 M6302351 นายวันชนะ แก้วแสนชัย  SYSTEMS ENGINEERING10
4 M6302368 นายธรรศ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์  SYSTEMS ENGINEERING10
5 M6302375 นางสาวศิโรรัตน์ กลางประพันธ์  SYSTEMS ENGINEERING10
6 M6302405 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  SYSTEMS ENGINEERING10
7 M6302955 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์  SYSTEMS ENGINEERING10
8 M6302993 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์  SYSTEMS ENGINEERING10
9 M6303181 นางสาวกรปภา ศรีสมัย  SYSTEMS ENGINEERING10
10 M6303198 นายจิรยุทธ เพชรชื่น  SYSTEMS ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.