รายชื่อนศ.
รายวิชา561753 : STANDARDS AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6302269 นางอัญชลี ศิริโสภา  SYSTEMS ENGINEERING10
2 M6302290 นางณัฏฐณิชชา เหมรัตนานนท์  SYSTEMS ENGINEERING10
3 M6302306 นางสาววิมลสิริ ศิริจริยวัตร  SYSTEMS ENGINEERING10
4 M6302337 นางพัชรีย์ แสงสว่าง  SYSTEMS ENGINEERING10
5 M6302344 นายเอกลักษ์ ศรีบ้านแกร  SYSTEMS ENGINEERING10
6 M6302368 นายธรรศ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์  SYSTEMS ENGINEERING10
7 M6302375 นางสาวศิโรรัตน์ กลางประพันธ์  SYSTEMS ENGINEERING10
8 M6302382 นายธนาธิป แก้วคง  SYSTEMS ENGINEERING10
9 M6302405 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  SYSTEMS ENGINEERING10
10 M6302856 นายภูธิษณ์ วิทยาศิลป์  SYSTEMS ENGINEERING10
11 M6302900 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล  SYSTEMS ENGINEERING10
12 M6302948 นางสาวศิริวรรณา ฐาปนะดิลก  SYSTEMS ENGINEERING10
13 M6303167 นายฉัตรพล สิทธยางกูร  SYSTEMS ENGINEERING10
14 M6303174 นายนิรันดร์ ดีโว  SYSTEMS ENGINEERING10
15 M6303211 นายจักรพงษ์ ขันธสิทธิ์  SYSTEMS ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.