รายชื่อนศ.
รายวิชา561752 : E-LOGISTICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6302276 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  SYSTEMS ENGINEERING
2 M6302283 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  SYSTEMS ENGINEERING
3 M6302313 นางสาวชมพูนุท สังข์เทพ  SYSTEMS ENGINEERING
4 M6302320 นายปิติพจน์ แซ่เล็ก  SYSTEMS ENGINEERING
5 M6302351 นายวันชนะ แก้วแสนชัย  SYSTEMS ENGINEERING
6 M6302399 นางสาวฐิติเวทยา ดุลเมธี  SYSTEMS ENGINEERING
7 M6302832 นายอัชฌาวินทร์ สายะพงษ์  SYSTEMS ENGINEERING
8 M6302870 นายสาธิต รุ่งสว่าง  SYSTEMS ENGINEERING
9 M6302887 นายวีระพงษ์ ไพบูลย์ก่อเกียรติ  SYSTEMS ENGINEERING
10 M6302894 นายภานุพงศ์ หนูยอด  SYSTEMS ENGINEERING
11 M6302924 นางสาวขวัญชนก พิมเพ็ชร  SYSTEMS ENGINEERING
12 M6302955 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์  SYSTEMS ENGINEERING
13 M6302979 นายฐปณัฐ สุดใจ  SYSTEMS ENGINEERING
14 M6302986 นางสาวปทิตตา คำจุมพล  SYSTEMS ENGINEERING
15 M6302993 นางสาวปิยาพัชร เกิดไพบูลย์  SYSTEMS ENGINEERING
16 M6303181 นางสาวกรปภา ศรีสมัย  SYSTEMS ENGINEERING
17 M6303198 นายจิรยุทธ เพชรชื่น  SYSTEMS ENGINEERING
18 M6303204 สิบเอกจีระศักดิ์ วิเศษพันธ์  SYSTEMS ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.