รายชื่อนศ.
รายวิชา521352 : AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
2 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering60
3 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
5 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
6 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
7 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
8 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
9 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
10 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
11 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
12 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
13 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
14 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
16 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.