รายชื่อนศ.
รายวิชา521426 : RICE MILL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
2 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
4 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
5 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
6 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
7 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
8 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
9 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
11 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
14 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
15 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
16 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
17 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
19 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
20 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
21 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
22 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
23 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
24 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
25 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
26 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
27 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
28 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
29 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
30 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
31 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
32 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
33 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
34 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
35 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
37 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
38 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
39 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.