รายชื่อนศ.
รายวิชา529312 : INDUSTRIAL ELECTRICITY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
2 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
3 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
4 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
5 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
6 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
7 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
8 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
9 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE10
10 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
11 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
12 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE10
13 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
14 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
15 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
16 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
17 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
18 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
19 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
20 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE10
21 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
22 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
23 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
24 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
25 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
26 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
27 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
28 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
29 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
30 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
31 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
32 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
33 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
34 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
35 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
36 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
37 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
38 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
39 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
40 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
41 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
42 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
43 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
44 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
45 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE10
46 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
47 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
48 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
49 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
50 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE10
51 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.