รายชื่อนศ.
รายวิชา576676 : HIGH FREQUENCY OSCILLATORS AND AMPLIFIERS DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 D6300265 นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ  ELECTRICAL ENGINEERING 10
2 D6300623 นายสรรพ์ญ เลิศศรีวัฒนกุล  ELECTRICAL ENGINEERING 10
3 M6300845 นายณัฐกุล พวงประโคน  ELECTRICAL ENGINEERING 10
4 M6300852 นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์  ELECTRICAL ENGINEERING 10
5 M6300913 นายณภัทร เสาทอง  ELECTRICAL ENGINEERING 10
6 M6300920 นายศักดินันท์ แรมจันทึก  ELECTRICAL ENGINEERING 10
7 M6300975 นายธนกฤต ชัยวันดี  ELECTRICAL ENGINEERING 10
8 M6300982 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  ELECTRICAL ENGINEERING 10
9 M6301002 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  ELECTRICAL ENGINEERING 10
10 M6301019 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  ELECTRICAL ENGINEERING 10
11 M6302498 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ  ELECTRICAL ENGINEERING 10
12 M6302504 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  ELECTRICAL ENGINEERING 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.