รายชื่อนศ.
รายวิชา335341 : FOOD ENGINEERING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY60
18 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY60
20 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย  FOOD TECHNOLOGY60
21 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.