รายชื่อนศ.
รายวิชา335222 : FOOD CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY60
11 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย  FOOD TECHNOLOGY60
12 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี  FOOD TECHNOLOGY60
30 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.