รายชื่อนศ.
รายวิชา551471 : CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส  Mechatronics Engineering10
2 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ  Mechatronics Engineering40
3 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ  Mechatronics Engineering10
4 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์  Mechatronics Engineering10
5 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา  Mechatronics Engineering40
6 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ  Mechatronics Engineering10
7 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา  Mechatronics Engineering10
8 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
9 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง  Mechatronics Engineering10
10 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์  Mechatronics Engineering10
11 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน  Mechatronics Engineering10
12 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering10
13 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด  Mechatronics Engineering10
14 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ  Mechatronics Engineering10
15 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ  Mechatronics Engineering10
16 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร  Mechatronics Engineering10
17 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา  Mechatronics Engineering10
18 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน  Mechatronics Engineering10
19 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering10
20 B6101572 นายชนาธิป ปุกตะคุ  Mechatronics Engineering10
21 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
22 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา  Mechatronics Engineering10
23 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร  Mechatronics Engineering10
24 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น  Mechatronics Engineering10
25 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ  Mechatronics Engineering10
26 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
27 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering10
28 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง  Mechatronics Engineering10
29 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering10
30 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering10
31 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์  Mechatronics Engineering40
32 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering10
33 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
34 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering10
35 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering40
36 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
37 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี  Mechatronics Engineering10
38 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering40
39 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering40
40 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering40
41 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering40
42 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering40
43 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering40
44 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
45 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น  Mechatronics Engineering40
46 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering40
47 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering40
48 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด  Mechatronics Engineering40
49 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering40
50 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering40
51 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering40
52 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
53 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี  Mechatronics Engineering40
54 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering10
55 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
56 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์  Mechatronics Engineering40
57 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering10
58 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering10
59 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
60 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง  Mechatronics Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.