รายชื่อนศ.
รายวิชา524569 : GREEN INDUSTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE
2 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE
3 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE
4 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE
5 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE
6 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE
7 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE
8 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE
9 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE
10 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE
11 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE
12 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE
13 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE
14 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE
15 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE
16 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE
17 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE
18 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE
19 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE
20 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE
21 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE
22 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE
23 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE
24 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE
25 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE
26 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE
27 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE
28 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE
29 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE
30 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE
31 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE
32 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE
33 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE
34 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE
35 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE
36 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE
37 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE
38 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE
39 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE
40 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE
41 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE
42 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE
43 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE
44 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE
45 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE
46 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE
47 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE
48 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE
49 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE
50 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE
51 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
52 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE
53 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE
54 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE
55 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE
56 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE
57 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE
58 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE
59 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE
60 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE
61 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE
62 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE
63 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE
64 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE
65 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.