รายชื่อนศ.
รายวิชา551495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
2 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส  Mechatronics Engineering10
3 B6101107 นางสาวปิยฉัตร กุมปรุ  Mechatronics Engineering10
4 B6101138 นายอณาวิล โกสุม  Mechatronics Engineering10
5 B6101176 นางสาวฐิตาพร จาดเจริญ  Mechatronics Engineering10
6 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา  Mechatronics Engineering10
7 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
8 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง  Mechatronics Engineering10
9 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์  Mechatronics Engineering10
10 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน  Mechatronics Engineering10
11 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering10
12 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด  Mechatronics Engineering10
13 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ  Mechatronics Engineering10
14 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา  Mechatronics Engineering10
15 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน  Mechatronics Engineering10
16 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering10
17 B6101503 นายธิราวุฒิ ประกอบนันท์  Mechatronics Engineering10
18 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา  Mechatronics Engineering10
19 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร  Mechatronics Engineering10
20 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย  Mechatronics Engineering10
21 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering10
22 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์  Mechatronics Engineering10
23 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน  Mechatronics Engineering10
24 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล  Mechatronics Engineering10
25 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น  Mechatronics Engineering10
26 B6101855 นางสาวกาญจณา สายจันทร์  Mechatronics Engineering10
27 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ  Mechatronics Engineering10
28 B6101893 นางสาวชลกร สิริโรจนานนท์  Mechatronics Engineering10
29 B6101909 นายณัฐกมล สืบเหลา  Mechatronics Engineering10
30 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
31 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering10
32 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร  Mechatronics Engineering10
33 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง  Mechatronics Engineering10
34 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering10
35 B6102210 นายเด่นภูมิ นิยมชน  Mechatronics Engineering10
36 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน  Mechatronics Engineering10
37 B6102241 นายพิสิษฐ์ พรพงศ์ธรรม  Mechatronics Engineering10
38 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์  Mechatronics Engineering10
39 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering10
40 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล  Mechatronics Engineering10
41 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering10
42 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
43 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์  Mechatronics Engineering10
44 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering10
45 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก  Mechatronics Engineering10
46 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.