รายชื่อนศ.
รายวิชา521484 : SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
2 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
3 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
4 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
6 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
7 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
8 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
9 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
11 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering10
12 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ  Agricultural and Food Engineering10
13 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
15 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
16 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.