รายชื่อนศ.
รายวิชา202324 : PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
2 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
3 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล  Mechanical Engineering10
5 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
6 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ  Mechanical Engineering10
7 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก  Mechanical Engineering10
8 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering10
9 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering10
10 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย  Mechanical Engineering10
11 B6118990 นายนภสินธุ์ บุปผเศวตกานต์  Civil Engineering10
12 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์  Mechanical Engineering10
13 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
14 B6119157 นายภูผา วนภู  Mechanical Engineering10
15 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ  Mechanical Engineering10
16 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ  Mechanical Engineering10
17 B6130459 Mr.LE MINH HOANG  Petrochemical and Polymer Engineering10
18 B6130473 Ms.TOM AMMALY  Mechanical Engineering10
19 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน  Mechanical Engineering10
20 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
21 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช  Mechanical Engineering10
22 B6234546 Mr.PHIROM BOUN  Petrochemical and Polymer Engineering10
23 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.