รายชื่อนศ.
รายวิชา202282 : LOVE YOURSELF
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
9 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
10 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
11 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
12 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
13 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION71
14 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION60
15 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
16 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
17 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
18 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6200909 นายนัฐพล คงรอด  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
20 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
21 B6234591 Mr.VIRAKBOTH PRUM  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
22 B6234607 Ms.LINA CHHUN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
23 B6234614 Ms.MAO CHEN  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
24 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
25 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
26 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
27 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
28 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
29 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
30 B6027728 นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี  Civil Engineering40
31 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
32 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering10
33 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ  Mechanical Engineering10
34 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering10
35 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก  Mechanical Engineering10
36 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering10
37 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์  Mechanical Engineering10
38 B6118921 นายบูรพัศน์ ฐิติพัตร์ศร  Civil Engineering10
39 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย  Mechanical Engineering10
40 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์  Mechanical Engineering10
41 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ  Civil Engineering10
42 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย  Civil Engineering10
43 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา  Mechanical Engineering10
44 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
45 B6119157 นายภูผา วนภู  Mechanical Engineering10
46 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ  Mechanical Engineering10
47 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ  Mechanical Engineering10
48 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering10
49 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง  Civil Engineering10
50 B6130442 Mr.KIM SOKCHEA  Mechanical Engineering10
51 B6130459 Mr.LE MINH HOANG  Petrochemical and Polymer Engineering10
52 B6130473 Ms.TOM AMMALY  Mechanical Engineering10
53 B6130497 Mr.LE DAVIT  Mechanical Engineering10
54 B6130503 Ms.BAN MENGYEAK  Mechanical Engineering10
55 B6135478 Ms.LAMPHOUN INTHAVIDETH  Petrochemical and Polymer Engineering10
56 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช  Mechanical Engineering10
57 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering10
59 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering10
60 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  Petrochemical and Polymer Engineering10
61 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering10
62 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
63 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering10
64 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
65 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering10
66 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering10
67 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering10
68 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering10
69 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
70 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
71 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
72 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
73 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering10
74 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering10
75 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  Civil Engineering10
76 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
77 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  Transportation And Logistics Engineering10
78 B6234430 Mr.Aing Hukry  Civil Engineering10
79 B6234454 Mr.Nguon Makara  Civil Engineering10
80 B6234461 Mr.Ly Chhayleang  Civil Engineering10
81 B6234478 Ms.PIDA SEAB  Civil Engineering10
82 B6234485 Mr.PISETH THORNG  Petrochemical and Polymer Engineering10
83 B6234492 Mr.SOPHY HEANG  Civil Engineering10
84 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN  Mechanical Engineering10
85 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP  Mechanical Engineering10
86 B6234546 Mr.PHIROM BOUN  Petrochemical and Polymer Engineering10
87 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
88 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering10
89 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล  Mechanical Engineering10
90 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
91 B6328795 นายกิตินันท์ มุลาลินท์  Civil Engineering10
92 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ  Civil Engineering10
93 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN  Mechanical Engineering10
94 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A10
95 B6336141 นายพงศกร หีบแก้ว  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.