รายชื่อนศ.
รายวิชา202282 : LOVE YOURSELF
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE10
2 B6119355 นายชิษณุ ครองยุทธ  BIOLOGY10
3 B6119430 นางสาวปัทมาวรรณ จันตรี  physics10
4 B6119539 นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ  physics10
5 B6119577 นายถิรณัฐ บำเหน็จพันธุ์  physics10
6 B6119898 นายธีรวิทย์ ศรีสุรัตน์  physics10
7 B6119904 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์  MATHEMATICS10
8 B6119942 นางสาวศศิธร สันติกุลธานี  physics10
9 B6120009 นางสาวธนาทิพย์ หาญพยัคฆ์  MATHEMATICS10
10 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE10
11 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE10
12 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE10
13 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา  SPORTS SCIENCE10
14 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE10
15 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE10
16 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ  SPORTS SCIENCE10
17 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE10
18 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE10
19 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
20 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
21 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)40
22 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
25 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
26 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
27 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
28 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)40
29 B6074791 นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)40
30 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE10
31 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี  INFORMATION SCIENCE10
32 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง  INFORMATION SCIENCE10
33 B6122348 นางสาวชวิกานต์ เชียรพิมาย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
34 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE10
35 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง  INFORMATION SCIENCE10
36 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE10
37 B6122812 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร  INFORMATION SCIENCE10
38 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE10
39 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
44 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง  INFORMATION SCIENCE10
45 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
47 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
48 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
49 B6237004 นายลายคราม จงภักดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
50 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
51 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
52 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
53 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
54 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE40
55 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING40
56 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE40
57 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE40
58 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE40
59 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE40
60 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE40
61 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE40
62 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE40
63 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE40
64 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE40
65 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING40
67 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
68 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE40
69 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME40
70 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE40
71 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE40
72 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING40
73 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering60
75 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE40
76 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
77 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE40
78 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
79 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
81 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
82 B6104023 นางสาวนิชาดา คงสกุล  Transportation And Logistics Engineering10
83 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
84 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
85 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
86 B6105556 นางสาวณัฐธิยา ฉับจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
87 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE10
88 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
89 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
90 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE10
91 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering10
92 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE10
93 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
94 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE10
95 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
96 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE10
97 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
98 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE10
99 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE10
100 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
101 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE10
102 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
105 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
108 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE10
109 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
110 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
111 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
112 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
113 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering10
114 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
115 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
116 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering10
117 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
118 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering10
119 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering10
120 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING10
121 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering10
122 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
123 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
124 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
125 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
126 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering10
127 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
128 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง  PRECISION ENGINEERING10
129 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
130 B6337612 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
131 B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.