รายชื่อนศ.
รายวิชา202241 : LAW IN DAILY LIFE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980673 นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา  MATHEMATICS10
2 B6119294 นางสาวกมลวรรณ กองโฮม  MATHEMATICS10
3 B6119393 นางสาวเพชรงาม โคตรบรม  MATHEMATICS10
4 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์  BIOLOGY10
5 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์  BIOLOGY10
6 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน  MATHEMATICS10
7 B6119775 นายรพีพัฒน์ ยศสูงเนิน  physics10
8 B6119843 นางสาวสุชัญญา วงษ์ประเสริฐ  physics10
9 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์  BIOLOGY10
10 B6130169 นางสาวธวัลรัตน์ หอมหวลถิรจิต  BIOLOGY10
11 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์  SPORTS SCIENCE10
12 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
13 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย  SPORTS SCIENCE10
14 B6204501 นายชาติชาย ทนพุดซา  SPORTS SCIENCE10
15 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
16 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
17 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
19 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
20 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
21 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
22 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
23 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
24 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
25 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
26 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
27 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
28 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
29 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
30 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
31 B6071967 นายอำพล จุไรย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
32 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
33 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
34 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
35 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
36 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
37 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
38 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
39 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
40 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
41 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
43 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
44 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
45 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
46 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
47 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
49 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
50 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
51 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
52 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
53 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
54 B6121143 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
55 B6121303 นางสาวธัญญลักษณ์ เล้าเจริญพานิชย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
56 B6121518 นางสาวศศิภา แสงพันธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
57 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
58 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
59 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
60 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
61 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
62 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง  INFORMATION SCIENCE10
63 B6122423 นางสาวฤทัยรัตน์ เบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
64 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่  INFORMATION SCIENCE10
65 B6122553 นายอิบรอเฮ็ม บูละ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
66 B6122720 นางสาวอาทิตยา ฝาชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
67 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
68 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
69 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
70 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
71 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
72 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ  INFORMATION SCIENCE10
73 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
74 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
75 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
76 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
77 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา  INFORMATION SCIENCE10
78 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ  INFORMATION SCIENCE10
79 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม  INFORMATION SCIENCE10
80 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น  INFORMATION SCIENCE10
81 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ  INFORMATION SCIENCE10
82 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
83 B6200176 นายวรรณลภย์ คิดกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
84 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
85 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ  INFORMATION SCIENCE10
86 B6204648 นางสาวศิรดา บูรณ์เตชภูวดล  INFORMATION SCIENCE10
87 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE10
88 B6204709 นายปัญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
89 B6204730 นายโสภณ บุญเพื่อน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
90 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
91 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
92 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา  INFORMATION SCIENCE10
93 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
94 B6204907 นายปัญญาวุฒิ สุทนต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
95 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
96 B6205072 นางสาวกมลลักษณ์ จันทร์แก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
97 B6205102 นายประโยชน์ มุมทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
98 B6205157 นางสาววราพร ชำนาญกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
99 B6205188 นางสาวธิดารัตน์ ผางดี  INFORMATION SCIENCE10
100 B6205201 นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ  INFORMATION SCIENCE10
101 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
102 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
103 B6206284 นายคเชนทร์ ชัยทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
104 B6206505 นายธนกร อ่อนพุทธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
105 B6208851 นางสาวผกานุช โอภาบูรณกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
106 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง  INFORMATION SCIENCE10
107 B6210946 นางสาวฟ้าใหม่ คงอรุณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
108 B6227623 นายสุรเกียรติ เนตรวงษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
109 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย  INFORMATION SCIENCE10
110 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ  INFORMATION SCIENCE10
111 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ  INFORMATION SCIENCE10
112 B6227807 นางสาววรันธร บุตรี  INFORMATION SCIENCE10
113 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
114 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ  INFORMATION SCIENCE10
115 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด  INFORMATION SCIENCE10
116 B6231705 นายธีรพล โชติไสว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
117 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
118 B6231781 นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์  INFORMATION SCIENCE10
119 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข  INFORMATION SCIENCE10
120 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี  INFORMATION SCIENCE10
121 B6231873 นายมัชฌิมา มณีเนตร  INFORMATION SCIENCE10
122 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
123 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
124 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์  INFORMATION SCIENCE10
125 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก  INFORMATION SCIENCE10
126 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี  INFORMATION SCIENCE10
127 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง  INFORMATION SCIENCE10
128 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
129 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม  INFORMATION SCIENCE10
130 B6232078 นายวริศ ปักฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
131 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ  INFORMATION SCIENCE10
132 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว  INFORMATION SCIENCE10
133 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
134 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
135 B6232320 นางสาวทัศนียา ชื่นนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
136 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง  INFORMATION SCIENCE10
137 B6236946 นายตรีภพ ขันอาษา  INFORMATION SCIENCE10
138 B6237028 นางสาวณปภัช โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
139 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
140 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
141 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
142 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
143 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
144 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
145 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
146 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
147 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา  FOOD TECHNOLOGY40
148 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY40
149 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
150 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
151 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
152 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
153 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
154 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
155 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
156 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
157 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
158 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
159 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
160 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
161 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
162 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
163 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
164 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
165 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
166 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
167 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
168 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
169 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
170 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
171 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
172 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
173 B6236663 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
174 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
175 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
176 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
177 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
178 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
179 B6337421 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
180 B6320256 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
181 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE10
182 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส  IE10
183 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก  EE10
184 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE40
185 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
186 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE40
188 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering40
189 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING40
190 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE40
191 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
192 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering40
193 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
194 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
195 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
196 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
197 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
198 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
199 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE40
200 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE40
201 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
202 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering40
203 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING40
204 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
205 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
206 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
207 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
208 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
209 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
210 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
211 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
212 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
213 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME40
214 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
215 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering40
216 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
217 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
218 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
220 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
221 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering40
222 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
223 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE40
224 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
225 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
226 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
227 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
228 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE40
229 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE40
230 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE40
231 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
232 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
233 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
234 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING40
235 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
236 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING10
237 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
238 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
239 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์  Transportation And Logistics Engineering10
240 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE40
241 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
242 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE40
243 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
244 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
245 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering40
246 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering40
247 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
248 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CERAMIC ENGINEERING10
249 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
250 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE40
251 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE40
252 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
253 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
254 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
255 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering40
256 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE40
257 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
258 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
259 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
260 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME40
261 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
262 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร  Electronic Engineering10
263 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
264 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering10
265 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING40
266 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
267 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
268 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
269 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
270 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering40
271 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
272 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
273 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
274 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
275 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
276 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
277 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
278 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE40
279 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
280 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
281 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
282 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
283 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
285 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
286 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
287 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE40
288 B6023133 นายเอนก ปาปะโข  Mechatronics Engineering40
289 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ  Mechatronics Engineering10
290 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
291 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE40
292 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE40
293 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
294 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering10
295 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
296 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE40
297 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE40
298 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
299 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
300 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE40
301 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
302 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
303 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
304 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE40
305 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
306 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
307 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE40
308 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering10
309 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
310 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE10
311 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering10
312 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
313 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
314 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
315 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
316 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง  Mechatronics Engineering10
317 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์  Mechatronics Engineering10
318 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
319 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร  Mechatronics Engineering10
320 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน  Mechatronics Engineering10
321 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก  Mechatronics Engineering10
322 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering10
323 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์  Mechatronics Engineering10
324 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering10
325 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering10
326 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering10
327 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering10
328 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
329 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
330 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
331 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
332 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering10
333 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
334 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
335 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
336 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
337 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
338 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
339 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
340 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
341 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
342 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
343 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
344 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
345 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
346 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
347 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
348 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
349 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
350 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
351 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
352 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
353 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
354 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
355 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
356 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
357 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
358 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
359 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
360 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
361 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
362 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE10
363 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE10
364 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
365 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
366 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING10
367 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
368 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
369 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
370 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
371 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
372 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
373 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
374 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
375 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
376 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
377 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
378 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
379 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
380 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
381 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
382 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
383 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
384 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
385 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
386 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
387 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
388 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
389 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
390 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
391 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
392 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
393 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
394 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
395 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
396 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
397 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
398 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
399 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
400 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
401 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering10
402 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
403 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
404 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
405 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering10
406 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
407 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
408 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
409 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE10
410 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering10
411 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
412 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
413 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
414 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
415 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE10
416 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
417 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
418 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
419 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
420 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering10
421 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
422 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
423 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
424 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
425 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
426 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
427 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
428 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
429 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
430 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ  ChemE10
431 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
432 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
433 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
434 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
435 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
436 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
437 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
438 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
439 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering10
440 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
441 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
442 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering10
443 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering10
444 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
445 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
446 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
447 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE10
448 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
449 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
450 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
451 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
452 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
453 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
454 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE10
455 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
456 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
457 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
458 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
459 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
460 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
461 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
462 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
463 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
464 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
465 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
466 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
467 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
468 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
469 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
470 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
471 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
472 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
473 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
474 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
475 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
476 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
477 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
478 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
479 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
480 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
481 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
482 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
483 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
484 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
485 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
486 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
487 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
488 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
489 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
490 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
491 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
492 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
493 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
494 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
495 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
496 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
497 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
498 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
499 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering10
500 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
501 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
502 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
503 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
504 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
505 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
506 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering10
507 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
508 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
509 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering10
510 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
511 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
512 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
513 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
514 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
515 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
516 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
517 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
518 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
519 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
520 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering10
521 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
522 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
523 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
524 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
525 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
526 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
527 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
528 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
529 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
530 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
531 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
532 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
533 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
534 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
535 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
536 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
537 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
538 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE10
539 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE10
540 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
541 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE10
542 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
543 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
544 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
545 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering10
546 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
547 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
548 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
549 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE10
550 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
551 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
552 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE10
553 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
554 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
555 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
556 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
557 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE10
558 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
559 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
560 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
561 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
562 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
563 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
564 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
565 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
566 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
567 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
568 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
569 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
570 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
571 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
572 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
573 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
574 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
575 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
576 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
577 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
578 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
579 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
580 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
581 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา  Environmental Engineering10
582 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
583 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE10
584 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
585 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
586 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
587 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE10
588 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
589 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
590 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
591 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
592 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
593 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
594 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
595 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
596 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
597 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
598 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
599 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING10
600 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering10
601 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
602 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
603 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
604 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
605 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
606 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE10
607 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE10
608 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE10
609 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE10
610 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
611 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
612 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
613 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
614 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
615 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
616 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
617 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
618 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
619 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
620 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
621 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
622 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
623 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
624 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
625 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
626 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
627 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
628 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
629 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering10
630 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
631 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
632 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
633 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
634 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
635 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
636 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
637 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
638 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
639 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
640 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
641 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ  Mechatronics Engineering10
642 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
643 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
644 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
645 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
646 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
647 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering10
648 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering10
649 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
650 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
651 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING10
652 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
653 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
654 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
655 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
656 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
657 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
658 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
659 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  TCE10
660 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Mechatronics Engineering10
661 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering10
662 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
663 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING10
664 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering10
665 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
666 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
667 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
668 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
669 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
670 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
671 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
672 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
673 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering10
674 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
675 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
676 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
677 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering10
678 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
679 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE60
680 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
681 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
682 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์  Electronic Engineering10
683 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING10
684 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering10
685 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
686 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
687 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
688 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
689 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
690 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม  Mechatronics Engineering10
691 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering10
692 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ  Mechatronics Engineering10
693 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ  Mechatronics Engineering10
694 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering10
695 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering10
696 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering10
697 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering10
698 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
699 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์  Mechatronics Engineering10
700 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering10
701 B6212421 นายอลงกต สีพลัง  Mechatronics Engineering10
702 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
703 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
704 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู  Mechatronics Engineering10
705 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
706 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering10
707 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
708 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
709 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
710 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
711 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
712 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
713 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
714 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering10
715 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering10
716 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี  Transportation And Logistics Engineering10
717 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
718 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
719 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
720 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE10
721 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE60
722 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering10
723 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
724 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
725 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง  Transportation And Logistics Engineering10
726 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
727 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
728 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
729 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
730 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
731 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering10
732 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี  Geological Engineering10
733 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
734 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
735 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
736 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
737 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา  CERAMIC ENGINEERING10
738 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
739 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
740 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
741 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE10
742 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
743 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
744 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
745 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
746 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
747 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
748 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต  ChemE10
749 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
750 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
751 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
752 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์  Geological Engineering10
753 B6219765 นายพงศธร แสงลี  PE60
754 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
755 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
756 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
757 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
758 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
759 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
760 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
761 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
762 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
763 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
764 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
765 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
766 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
767 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
768 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
769 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
770 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
771 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering10
772 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
773 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
774 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
775 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
776 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering10
777 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
778 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
779 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
780 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
781 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
782 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
783 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
784 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE10
785 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering10
786 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering10
787 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering10
788 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
789 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
790 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering10
791 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
792 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
793 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
794 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  Environmental Engineering10
795 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
796 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering10
797 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
798 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
799 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
800 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering10
801 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
802 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering10
803 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
804 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering10
805 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering10
806 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering10
807 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก  Mechatronics Engineering10
808 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering10
809 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ  Mechatronics Engineering10
810 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
811 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
812 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
813 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
814 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering10
815 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering10
816 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
817 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
818 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
819 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
820 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
821 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
822 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
823 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering10
824 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
825 B6235543 นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญเพ็ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
826 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
827 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
828 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
829 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
830 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering10
831 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING10
832 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
833 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
834 B6236618 นางสาวซาบรีนา บินอิสริส  CERAMIC ENGINEERING10
835 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ  CERAMIC ENGINEERING10
836 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING10
837 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
838 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  PRECISION ENGINEERING10
839 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
840 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
841 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
842 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering10
843 B6237929 นายชัดพล สายจันทร์  CERAMIC ENGINEERING10
844 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
845 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
846 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
847 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
848 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering10
849 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
850 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING10
851 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering10
852 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
853 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING10
854 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING10
855 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
856 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง  Mechatronics Engineering10
857 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
858 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์  PRECISION ENGINEERING10
859 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้  N/A60
860 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering10
861 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING60
862 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING10
863 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
864 B6335618 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  Automotive Engineering10
865 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
866 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE10
867 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
868 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  PRECISION ENGINEERING10
869 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
870 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป  B.N.S.60
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
871 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
872 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
873 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
874 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
875 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
876 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
877 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
878 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
879 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
880 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
881 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
882 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.