รายชื่อนศ.
รายวิชา551153 : ENGINEERING MATHEMATICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100292 นายนิรันดร์ กงนะ  Mechatronics Engineering10
2 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
3 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
4 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
5 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
6 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering10
7 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
8 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
14 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
15 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
16 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
17 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย  PRECISION ENGINEERING10
18 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม  Mechatronics Engineering10
19 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร  Mechatronics Engineering10
20 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
21 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
22 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง  Mechatronics Engineering10
23 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering10
24 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
25 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering10
26 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล  Mechatronics Engineering10
27 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
28 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering10
29 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
30 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
31 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING10
32 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING10
33 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
34 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
35 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
36 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
37 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING10
38 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING10
39 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  PRECISION ENGINEERING10
40 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING10
41 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
42 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว  PRECISION ENGINEERING10
43 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.