รายชื่อนศ.
รายวิชา551465 : SPECIAL PROBLEMS IN MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6022877 นายธีรภัทร์ เปลื้องทุกข์  Mechatronics Engineering10
2 B6023133 นายเอนก ปาปะโข  Mechatronics Engineering40
3 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา  Mechatronics Engineering40
4 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช  Mechatronics Engineering10
5 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด  Mechatronics Engineering10
6 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม  Mechatronics Engineering10
7 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด  Mechatronics Engineering10
8 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์  Mechatronics Engineering10
9 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์  Mechatronics Engineering10
10 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา  Mechatronics Engineering10
11 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี  Mechatronics Engineering10
12 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ  Mechatronics Engineering10
13 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์  Mechatronics Engineering10
14 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง  Mechatronics Engineering10
15 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง  Mechatronics Engineering10
16 B6315207 นายอรรถพล ดวงแก้ว  Mechatronics Engineering10
17 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท  Mechatronics Engineering10
18 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering10
19 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering10
20 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย  Mechatronics Engineering10
21 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering10
22 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง  Mechatronics Engineering10
23 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย  Mechatronics Engineering10
24 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก  Mechatronics Engineering10
25 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์  Mechatronics Engineering10
26 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์  Mechatronics Engineering10
27 B6324605 นายอดิศักดิ์ ชัยงาม  Mechatronics Engineering10
28 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ  Mechatronics Engineering10
29 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี  Mechatronics Engineering10
30 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล  Mechatronics Engineering10
31 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว  Mechatronics Engineering10
32 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่  Mechatronics Engineering10
33 B6330330 นายนที บุษรา  Mechatronics Engineering10
34 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร  Mechatronics Engineering10
35 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ  Mechatronics Engineering10
36 B6334710 นายจักรพงษ์ มูกขุนทด  Mechatronics Engineering10
37 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
38 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม  Mechatronics Engineering10
39 B6335267 นายพชร บุตรศิลา  Mechatronics Engineering10
40 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.