รายชื่อนศ.
รายวิชา551264 : INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
2 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
3 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
4 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
5 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
6 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
7 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering10
8 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering10
9 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
10 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
11 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering10
12 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
13 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
14 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering10
15 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว  Mechatronics Engineering10
16 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering10
17 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
18 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering10
19 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering10
20 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering10
21 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering10
22 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering10
23 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering10
24 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering10
25 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ  Mechatronics Engineering10
26 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering10
27 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering10
28 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering10
29 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering10
30 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering10
31 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering10
32 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering10
33 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
34 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย  Mechatronics Engineering10
35 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.