รายชื่อนศ.
รายวิชา551264 : INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
2 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering10
3 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย  Mechatronics Engineering10
4 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
5 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering10
6 B6212124 นายปภังกร พลแสน  Mechatronics Engineering10
7 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
8 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering10
9 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
10 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering10
11 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
12 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา  Mechatronics Engineering10
13 B6233785 Mr.SAW YI WAI YAN   Mechatronics Engineering10
14 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering10
15 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.