รายชื่อนศ.
รายวิชา551251 : ENGINEERING MATHEMATICS III
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING10
2 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
3 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering10
4 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
5 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
6 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
7 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  PRECISION ENGINEERING10
8 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  PRECISION ENGINEERING10
9 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
10 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช  PRECISION ENGINEERING10
11 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
12 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING10
13 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
14 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
15 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  PRECISION ENGINEERING10
16 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
17 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
18 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
19 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
20 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช  Mechatronics Engineering10
21 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย  Mechatronics Engineering10
22 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ  Mechatronics Engineering10
23 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering10
24 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ  Mechatronics Engineering10
25 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร  Mechatronics Engineering10
26 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering10
27 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering10
28 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering10
29 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี  Mechatronics Engineering10
30 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering10
31 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม  Mechatronics Engineering10
32 B6315740 นายนรพล วัดคำ  Mechatronics Engineering10
33 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering10
34 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering10
35 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
36 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก  Mechatronics Engineering10
37 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ  Mechatronics Engineering10
38 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering10
39 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน  Mechatronics Engineering10
40 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering10
41 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
42 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี  Mechatronics Engineering10
43 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  PRECISION ENGINEERING10
44 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING10
45 B6336882 นายธนากร ทองล้วน  PRECISION ENGINEERING10
46 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  PRECISION ENGINEERING10
47 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING10
48 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.