รายชื่อนศ.
รายวิชา525361 : VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering40
2 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering40
3 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering40
4 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering40
5 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
6 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering40
7 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
8 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering40
9 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering40
10 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
11 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
12 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
13 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
15 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
16 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.