รายชื่อนศ.
รายวิชา531388 : MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
2 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering40
3 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
4 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
5 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
6 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
7 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
8 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
9 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
10 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
11 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
12 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering10
13 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
14 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
15 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
16 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
17 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
18 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
19 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering10
20 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.