รายชื่อนศ.
รายวิชา537469 : OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING40
4 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING40
6 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING40
8 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING40
9 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING40
11 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.