รายชื่อนศ.
รายวิชา525487 : MACHINE LEARNING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering40
2 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering40
3 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering40
4 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering40
5 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
6 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
10 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
12 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
14 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
16 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
18 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
19 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
20 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
21 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
22 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.