รายชื่อนศ.
รายวิชา322321 : VITICULTURE TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
3 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
4 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
5 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.