รายชื่อนศ.
รายวิชา303437 : MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
21 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  TCE10
22 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
23 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.