รายชื่อนศ.
รายวิชา525443 : THERMAL AND FLUID SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
2 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
3 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
4 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
5 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
6 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
7 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
8 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
9 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
10 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
11 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
12 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
13 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
14 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
15 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
16 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
17 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
18 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
19 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
20 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
21 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
22 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
23 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
24 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
25 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
26 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
27 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
28 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
29 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
30 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
31 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
32 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
33 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
34 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
35 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
36 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
37 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
38 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
39 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
40 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
41 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
42 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
43 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
44 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
45 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.