รายชื่อนศ.
รายวิชา526306 : CERAMIC CHARACTERIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.