รายชื่อนศ.
รายวิชา203324 : ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
2 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
3 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
4 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
17 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
18 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
23 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
24 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
25 B6234850 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.