รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
2 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์  Environmental Engineering10
3 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
4 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
5 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE40
6 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
7 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE40
8 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
11 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
15 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
16 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
18 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
19 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
21 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
28 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
29 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
30 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
34 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต  ChemE10
37 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
38 B6220112 นายลิฮัว สุก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
43 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
44 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering10
45 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE10
46 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
47 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
48 B6224943 นายพงศกร บ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING60
49 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
50 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
51 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
52 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
53 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
54 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE10
55 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
56 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
57 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
58 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
59 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
60 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
61 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
62 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน  Transportation And Logistics Engineering10
63 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING10
64 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering10
65 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
67 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
68 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering10
69 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
70 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering10
71 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE10
72 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
73 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE10
74 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME10
76 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
77 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
78 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
79 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
80 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering10
81 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
82 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
83 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
84 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
85 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
86 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
87 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE10
88 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
89 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
90 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
93 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
94 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต  CE10
95 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
96 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
97 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
98 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
99 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE10
100 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
101 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering10
102 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
103 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
104 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering10
105 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  CE10
106 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE10
107 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
108 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE10
109 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
110 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE10
111 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE10
112 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
113 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน  Geological Engineering10
114 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
115 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
116 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
117 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
118 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  Geological Engineering10
119 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
120 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering10
121 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
122 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering10
123 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
124 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
125 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering10
126 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering10
127 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
128 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A60
129 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
130 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด  CE10
131 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE10
132 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE10
134 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE10
135 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE10
136 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering10
137 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE10
139 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering10
140 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering10
141 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
142 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
143 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
144 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
145 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
146 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
147 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ  Environmental Engineering10
148 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
149 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering10
150 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
151 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE10
152 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
153 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE10
154 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE10
155 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
156 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
157 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
158 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
159 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering10
160 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  ChemE10
161 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering10
162 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
163 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
164 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
165 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  Transportation And Logistics Engineering10
166 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING10
167 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
168 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
169 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering10
170 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
171 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
172 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering10
173 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering10
174 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE10
175 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
176 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
177 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
178 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
179 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
180 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE10
181 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING10
182 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
183 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering10
184 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE10
185 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE10
187 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
188 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering10
190 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering10
191 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE10
192 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering10
193 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering10
194 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
195 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
196 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE10
197 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering10
198 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering10
199 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
200 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering10
201 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
202 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
204 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE10
205 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
206 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering10
207 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
208 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering10
209 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
210 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE10
211 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
212 B6308865 นางสาวนัทธมน ผลวิเศษพรสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
213 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A60
214 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME10
215 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
216 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE10
217 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE10
218 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
219 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
220 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
221 B6309626 นายธัญวัฒน์ สาครไทย  Electronic Engineering10
222 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
223 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
224 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
225 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
226 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
227 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME10
228 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering10
229 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
230 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
232 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
233 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
234 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
235 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING10
236 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
237 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE10
238 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
239 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
240 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering10
241 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING10
242 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
243 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
244 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE10
245 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
246 B6310554 นายธนพล มืดโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
247 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
248 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  Electronic Engineering10
249 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE10
250 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering10
251 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
252 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  Transportation And Logistics Engineering10
253 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
254 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE10
256 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering10
257 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
258 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  EE10
259 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering10
260 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering10
261 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering10
262 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
264 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
265 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING10
266 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering10
267 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
268 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
269 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
270 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
271 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
272 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
273 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE10
274 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering10
275 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
276 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering10
277 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
278 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering10
279 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
280 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร  CE10
281 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
282 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
283 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
284 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
285 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
286 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering10
287 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering10
288 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
289 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
290 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE10
291 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
292 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
293 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
294 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
295 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
296 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์  Transportation And Logistics Engineering10
297 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
298 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE10
299 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
300 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
301 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE10
302 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering10
303 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME10
304 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE10
305 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering10
306 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
307 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering10
308 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
309 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering10
310 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
311 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
312 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
313 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
314 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering10
315 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
316 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว  Geological Engineering10
317 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
318 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering10
319 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering10
320 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE10
321 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE10
322 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
323 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
324 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering10
325 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering10
326 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
327 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A60
328 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE10
329 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
330 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
331 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
332 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
333 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
334 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE10
335 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
336 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering10
337 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE10
338 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
339 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
340 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
341 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
342 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
343 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
344 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
345 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering10
346 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
347 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
348 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
349 B6325817 นายธราดร ศิริจันดา  N/A10
350 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
351 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
352 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering10
353 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
354 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
355 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
356 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
357 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
358 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
359 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
360 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
361 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
362 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE10
363 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
364 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering10
365 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering10
366 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
367 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE10
368 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
369 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering10
370 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering10
371 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
372 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE10
373 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering10
374 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
375 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
376 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A60
377 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
378 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  EE10
379 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE10
380 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
381 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A60
382 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering10
383 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE10
384 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering10
385 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
386 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE10
387 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
388 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
389 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering10
390 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
391 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
392 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
393 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
394 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
395 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
396 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
397 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A60
398 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering10
399 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
400 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering10
401 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
402 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
403 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
404 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A60
405 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
406 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE10
407 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A60
408 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
409 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
410 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
411 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
412 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
413 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
414 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A60
415 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
416 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
417 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
418 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
419 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE10
420 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
421 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
422 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
423 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering10
424 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
425 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE10
426 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A60
427 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
428 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering10
429 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
430 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering10
431 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว  ChemE10
432 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE10
433 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
434 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
435 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
436 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering10
437 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE10
438 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering10
439 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
440 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
441 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.