รายชื่อนศ.
รายวิชา551451 : INDUSTRIAL MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering10
2 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ  Mechatronics Engineering10
3 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
4 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์  Mechatronics Engineering10
5 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์  Mechatronics Engineering10
6 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering10
7 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
8 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์  Mechatronics Engineering10
9 B6315061 นายธรานนท์ ประสพหมู่  Mechatronics Engineering10
10 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
11 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย  Mechatronics Engineering10
12 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก  Mechatronics Engineering10
13 B6315269 นายอัคพล การอินทร์  Mechatronics Engineering10
14 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก  Mechatronics Engineering10
15 B6324162 นายขวัญชัย เนียมสำโรง  Mechatronics Engineering10
16 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์  Mechatronics Engineering10
17 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่  Mechatronics Engineering10
18 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์  Mechatronics Engineering10
19 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์  Mechatronics Engineering10
20 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ  PRECISION ENGINEERING10
21 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์  Mechatronics Engineering10
22 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์  Mechatronics Engineering10
23 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ  Mechatronics Engineering10
24 B6337452 นายธนกร กงทอง  Mechatronics Engineering10
25 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.