รายชื่อนศ.
รายวิชา551490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย  Mechatronics Engineering10
2 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์  Mechatronics Engineering10
3 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์  Mechatronics Engineering10
4 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering10
5 B5928675 นางสาววิลาสินี ไชยกุฉิน  Mechatronics Engineering10
6 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี  Mechatronics Engineering10
7 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ  Mechatronics Engineering10
8 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
9 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์  Mechatronics Engineering10
10 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
11 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.