รายชื่อนศ.
รายวิชา551264 : INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering10
2 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering10
3 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
4 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
5 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
6 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering10
7 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
8 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering10
9 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering10
10 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
11 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering10
12 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering10
13 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering10
14 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
15 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering10
16 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering10
17 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
18 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร  Mechatronics Engineering10
19 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering10
20 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering10
21 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering10
22 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering10
23 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
24 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชชนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
25 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
26 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
27 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering10
28 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering10
29 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering10
30 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล  Mechatronics Engineering10
31 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering10
32 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering10
33 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering10
34 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  Mechatronics Engineering10
35 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering10
36 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
37 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering10
38 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.