รายชื่อนศ.
รายวิชา551264 : INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering10
2 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering10
3 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
4 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering10
5 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering10
6 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
7 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
8 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  Mechatronics Engineering10
9 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering10
10 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering10
11 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering10
12 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering10
13 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering10
14 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering10
15 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering10
16 B6213015 นายสุริยา บุญยก  Mechatronics Engineering10
17 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
18 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering10
19 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering10
20 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering10
21 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering10
22 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering10
23 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering10
24 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering10
25 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
26 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering10
27 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering10
28 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
29 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering10
30 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering10
31 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering10
32 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering10
33 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering10
34 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  Mechatronics Engineering10
35 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
36 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering10
37 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.