รายชื่อนศ.
รายวิชา551261 : MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING10
2 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering10
3 B6212476 นางสาวสุรีย์พร ตัชชนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
4 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering10
5 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
6 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
7 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
8 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING10
9 B6235291 นายสิทธิภัณฑ์ แสนพงษ์  Mechatronics Engineering10
10 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย  PRECISION ENGINEERING10
11 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม  Mechatronics Engineering10
12 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING10
13 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช  Mechatronics Engineering10
14 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์  Mechatronics Engineering10
15 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด  Mechatronics Engineering10
16 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม  Mechatronics Engineering10
17 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด  Mechatronics Engineering10
18 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์  Mechatronics Engineering10
19 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์  Mechatronics Engineering10
20 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
21 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย  Mechatronics Engineering10
22 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา  Mechatronics Engineering10
23 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี  Mechatronics Engineering10
24 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ  Mechatronics Engineering10
25 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก  Mechatronics Engineering10
26 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์  Mechatronics Engineering10
27 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง  Mechatronics Engineering10
28 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง  Mechatronics Engineering10
29 B6315207 นายอรรถพล ดวงแก้ว  Mechatronics Engineering10
30 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท  Mechatronics Engineering10
31 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย  Mechatronics Engineering10
32 B6315269 นายอัคพล การอินทร์  Mechatronics Engineering10
33 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก  Mechatronics Engineering10
34 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง  Mechatronics Engineering10
35 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย  Mechatronics Engineering10
36 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก  Mechatronics Engineering10
37 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์  Mechatronics Engineering10
38 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์  Mechatronics Engineering10
39 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์  Mechatronics Engineering10
40 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่  Mechatronics Engineering10
41 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ  Mechatronics Engineering10
42 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์  Mechatronics Engineering10
43 B6324605 นายอดิศักดิ์ ชัยงาม  Mechatronics Engineering10
44 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ  Mechatronics Engineering10
45 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี  Mechatronics Engineering10
46 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล  Mechatronics Engineering10
47 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่  Mechatronics Engineering10
48 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก  PRECISION ENGINEERING10
49 B6330330 นายนที บุษรา  Mechatronics Engineering10
50 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร  Mechatronics Engineering10
51 B6330378 นายธนกร ชีวะนานนท์  Mechatronics Engineering10
52 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ  Mechatronics Engineering10
53 B6330408 นายสถาพร จาบประไพ  PRECISION ENGINEERING10
54 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
55 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี  Mechatronics Engineering10
56 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Mechatronics Engineering10
57 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม  Mechatronics Engineering10
58 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
59 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์  Mechatronics Engineering10
60 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
61 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
62 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING10
63 B6336486 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง  PRECISION ENGINEERING10
64 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
65 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING10
66 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING10
67 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING10
68 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล  PRECISION ENGINEERING10
69 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
70 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING10
71 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
72 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING10
73 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING10
74 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
75 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
76 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.