รายชื่อนศ.
รายวิชา551161 : COMPUTER PROGRAMMING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง  Mechatronics Engineering10
3 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
4 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์  Electronic Engineering10
6 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
7 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering10
8 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง  Electronic Engineering10
9 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
10 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์  Electronic Engineering10
11 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
12 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
14 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
15 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
16 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
17 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE10
18 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
19 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
20 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering10
21 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
22 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
24 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
25 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
26 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
27 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
28 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
29 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
30 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering10
31 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering10
32 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering10
33 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering10
34 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว  Mechatronics Engineering10
35 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
36 B6335267 นายพชร บุตรศิลา  Mechatronics Engineering10
37 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
38 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด  PRECISION ENGINEERING10
39 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
40 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย  PRECISION ENGINEERING10
41 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
42 B6337186 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  PRECISION ENGINEERING10
43 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
44 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์  Mechatronics Engineering10
45 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ  Mechatronics Engineering10
46 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING10
47 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
48 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.