รายชื่อนศ.
รายวิชา551154 : PHYSICS-MECHANICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering10
2 B6101077 นายวิริยะ อินทร์แพร  Mechatronics Engineering10
3 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering10
4 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering10
5 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
6 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ  Mechatronics Engineering10
7 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย  Mechatronics Engineering10
8 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
9 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
10 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering10
11 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering10
12 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
13 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering10
14 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย  Mechatronics Engineering10
15 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering10
16 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ  Mechatronics Engineering10
17 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
18 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering10
19 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering10
20 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง  Mechatronics Engineering10
21 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering10
22 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering10
23 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
24 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering10
25 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering10
26 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
27 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
28 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล  Mechatronics Engineering10
29 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering10
30 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering10
31 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
32 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  PRECISION ENGINEERING10
33 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering10
34 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering10
35 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering10
36 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
37 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
38 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
39 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING10
40 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
41 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
42 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช  Mechatronics Engineering10
43 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด  Mechatronics Engineering10
44 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม  Mechatronics Engineering10
45 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์  Mechatronics Engineering10
46 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์  Mechatronics Engineering10
47 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย  Mechatronics Engineering10
48 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา  Mechatronics Engineering10
49 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี  Mechatronics Engineering10
50 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ  Mechatronics Engineering10
51 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์  Mechatronics Engineering10
52 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง  Mechatronics Engineering10
53 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง  Mechatronics Engineering10
54 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering10
55 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering10
56 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต  Mechatronics Engineering10
57 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย  Mechatronics Engineering10
58 B6315269 นายอัคพล การอินทร์  Mechatronics Engineering10
59 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering10
60 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
61 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
62 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering10
63 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering10
64 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์  Mechatronics Engineering10
65 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์  Mechatronics Engineering10
66 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์  PRECISION ENGINEERING10
67 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering10
68 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering10
69 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
70 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering10
71 B6323936 นายสุจินดา พนาลิกุล  Mechatronics Engineering10
72 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย  Mechatronics Engineering10
73 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์  Mechatronics Engineering10
74 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์  Mechatronics Engineering10
75 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ  Mechatronics Engineering10
76 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
77 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น  Mechatronics Engineering10
78 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ  Mechatronics Engineering10
79 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
80 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล  Mechatronics Engineering10
81 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ  Mechatronics Engineering10
82 B6329846 นายไกรวี คงคากูล  Mechatronics Engineering10
83 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน  Mechatronics Engineering10
84 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
85 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร  Mechatronics Engineering10
86 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่  Mechatronics Engineering10
87 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
88 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก  PRECISION ENGINEERING10
89 B6330330 นายนที บุษรา  Mechatronics Engineering10
90 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
91 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม  Mechatronics Engineering10
92 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering10
93 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
94 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
95 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
96 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING10
97 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
98 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING10
99 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
100 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING10
101 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  PRECISION ENGINEERING10
102 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
103 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING10
104 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  PRECISION ENGINEERING10
105 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING10
106 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING10
107 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING10
108 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
109 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING10
110 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING10
111 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING10
112 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
113 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว  PRECISION ENGINEERING10
114 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา  PRECISION ENGINEERING10
115 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PRECISION ENGINEERING10
116 B6337711 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.