รายชื่อนศ.
รายวิชา202203 : MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6300821 นายสวโรจน์ อภิสราพงศ์สกาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6301057 นายนฤพล ป้อมพิมพ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6301064 นางสาวพิมพกานต์ ฮอกระวัด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6301071 นางสาววฤษดี ดวงราษี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6301088 นายจักรี รัตนาสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6301095 นายปิยะวุฒิชัย โนใจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6301101 นายติณณภพ ต่างประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6301118 นางสาวพิชญาลักษณ์ สะท้านภพ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6301125 นายนัฐวุฒิ วรรณ์คำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6301132 นายปฏิพัทธ์ มิตรสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6301149 นายปุญญพัฒน์ สีหวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6301156 นางสาวเพอริน เชื้อจารย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6301163 นางสาวเบญจวรรณ ถริปภัสสโร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6301170 นายกิตติพงศ์ เพียดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6301187 นายศตวรรษ ชุ่มสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6301194 นายสุดยอด เครือสุคนธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6301200 นายณัฐพงษ์ วงศ์เเสงเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6301217 นายขัตติยะ ทุ่งกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6301224 นายอนันทศักดิ์ จงกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6301231 นางสาวรวิกร สิริโรจนานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
21 B6301248 นายวิวัฒน์ สันติพงษ์ไพบูลย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6301255 นายปฐพล วัลลิกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6301262 นายปิยังกุล นะเทศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6301279 นางสาวกนกพัชร หลายทวีวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6301286 นางสาวปรียาพร ศุภนาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6301293 นางสาวกังศดา งามพรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6301309 นายพรพจน์ นุแรมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6301316 นายพิชญุตม์ มุ่งเอื้อมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6301323 นายสิรภพ พุทธรักษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6301330 นางสาวสโรชา แสไพศาล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6301347 นางสาวอังคนา กุมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6301354 นางสาวฝนดาว เมืองแทน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6301361 นางสาวสุพรรษา โพธิ์ละเดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6301378 นางสาวณัชชา หวายพิมาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6301385 นางสาวศศิธร แย้มประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6301408 นายตะวัน ขุมรัตนนันท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6301415 นายศุภชัย ใช้ช้าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6301422 นางสาวพรภัทร อมรโมฬี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6301439 นายกิตติกร เฉลิมพร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6301446 นายอนุรินทร์ พื้นทะเล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6301453 นางสาวขวัญจิรา จำปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6301477 นายศุภณัฐ แสงส่อง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6301484 นางสาวภัคจิรา ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6301491 นายชิษณุพงศ์ ชูลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6301507 นางสาวกันต์ฤทัย บุญภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6301514 นายปุณยภัทร์ ไชยสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6301521 นายธิติพัฒน์ เทพวิริยพงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6301538 นางสาววณพันธน์ โสรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
49 B6301545 นางสาวนันท์สินี ลามคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
50 B6301552 นางสาวธิดารัตน์ เพชรรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
51 B6301569 นายกิตติกร กระลาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
52 B6301583 นางสาวพิมพิไล ขวานอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
53 B6301590 นางสาวอิสรีย์ญา ฉุนจะโปะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
54 B6301606 นายปัญญาวิทย์ หว่านผล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
55 B6301613 นายปริยพนธ์ จันทร์อุดม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
56 B6301620 นางสาวสุฑามาศ มีเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
57 B6301637 นางสาววรนิษฐา ประเมินชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
58 B6301651 นางสาวนภัส โภชน์เกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
59 B6301668 นางสาวณัฐพร ศรีระบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
60 B6301675 นายณรงธรรม จังกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
61 B6301682 นางสาวนริศรา ศรีสุพรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
62 B6301699 นางสาววนาลี หกขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
63 B6301705 นายธีรภัทร์ ก้อนทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
64 B6301712 นางสาวอจลญา ศรีสิงหสงคราม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
65 B6301729 นางสาวกาญจนา ศรีสุรินทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
66 B6301736 นายนราพิพัฒน์ กำสมุทร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
67 B6301743 นายชินวัตร ชุมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
68 B6301767 นายฐิติพงษ์ กฤตยาเวทย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
69 B6301774 นายเศกศรัณย์ แสนตรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
70 B6301781 นายมณฑล บุตรใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
71 B6301798 นางสาวอันธิกา พานโฮม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
72 B6301804 นายธนดล พึ่งทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
73 B6301811 นายณัฐชนน พ่อไชยราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
74 B6314774 นางสาววรรณพร เดชฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
75 B6316457 นายต่อเกียรติ สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
76 B6316464 นายณัฐวัตร ฐานวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
77 B6316471 นายธนภัทร จินตวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
78 B6316488 นายธีรศักดิ์ ค่ำสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
79 B6316495 นายธนพล สมศรีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
80 B6316518 นางสาวรังสิยากรณ์ พันธโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
81 B6316525 นายกฤตเมธ นวลศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
82 B6316532 นายปัณณวัฒน์ ยิ่งสง่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
83 B6316549 นายกีฏะ ใหญ่น้ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
84 B6316563 นางสาวณัฐพร พรหมโสภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
85 B6316587 นายสุริยา อุดชาชน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
86 B6316594 นายภาณุมาศ หงษ์พรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
87 B6316600 นางสาวปณิตตรา รุจิเงิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
88 B6316617 นายปวริศ ระวังโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
89 B6316624 นางสาวจิรวดี ครุฑทองขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)60
90 B6316631 นายพีชญ์คุณศร์ บัวแย้ม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
91 B6316648 นางสาวศิวิมล โคษาราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
92 B6316655 นายปฏิพาน บุญทัน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)60
93 B6316662 นายธีรภัทร จิตรติกรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
94 B6316679 นายชยุต จิรประภาธิป  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
95 B6316686 นายธนภัทร อุดมผล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
96 B6319984 นายกิตติพร กล้าหาญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
97 B6319991 นางสาวอัจฉรียา ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
98 B6320003 นางสาวณัฎฐา สมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
99 B6320324 นางสาวชุติมณฑน์ ภิญโญดม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
100 B6320331 นางสาวธนพร ใหญ่โสมานัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
101 B6320348 นางสาวกัญญ์ชวัลกร จุลศักดิ์ธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
102 B6320379 นายนัฐพงศ์ สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
103 B6320386 นางสาวปัญยดา ชำนาญหัตถ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
104 B6320393 นางสาวกรีญาธร ญาติสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
105 B6320409 นางสาวรัตนา สังข์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
106 B6320416 นางสาวตะวันฉาย ไกยนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
107 B6320423 นางสาวสหรรษมน สุขสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
108 B6320430 นายธนภัทร กันนุลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
109 B6320447 นางสาวธนวรรณ บุญสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
110 B6320454 นายณัฐนันท์ ชินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
111 B6320478 นางสาวชัชศา ชอบอิสระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
112 B6320485 นางสาวจตุพร กุยแก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
113 B6320492 นายธนกร โภคทรัพย์ไพศาล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
114 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
115 B6320515 นายวิศรุตศักดิ์ เปรื่องนา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
116 B6320522 นางสาวอินธิกานดา เคนสาลี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
117 B6323653 นายจาตุรงค์ พนมพิบูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
118 B6324940 นายอาคเนย์ สังขารี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
119 B6324957 นางสาวกันยารัตน์ แคนศิลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
120 B6324964 นางสาวเมธาวี ศิลปกรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
121 B6324971 นายพงศธร แก้วหนองยาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
122 B6324988 นายพศิน กันสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
123 B6325008 นายบูรพา โสภะสิงห์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
124 B6325015 นางสาวธิดารัตน์ โนนพลกรัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
125 B6325022 นายทัตพงศ์ หงษ์บูชา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
126 B6325039 นายพงศ์พัฒน์ ตามกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
127 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
128 B6325053 นางสาวอินทิรา อุตส่าห์งาน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
129 B6325060 นายสืบศักดิ์ ประดิษฐ์ค่าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
130 B6325077 นายศุภากฤต ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
131 B6325084 นายอภิเดช อรรถเวทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)60
132 B6325107 นางสาววริศรา ไกรจะบก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
133 B6325114 นางสาวภาณุมาศ วิชัยโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
134 B6325138 นางสาวญาดา ชนะชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
135 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
136 B6325152 นายญาณภัทร โคตรสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
137 B6325169 นางสาวจุฑามาศ เหมือนศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
138 B6325176 นางสาวแอนนา อินทสระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
139 B6325183 นางสาวรดาสิรี สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
140 B6325190 นางสาวกฤติยาภรณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
141 B6325206 นางสาวเรณุตา ทองเปลว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
142 B6325213 นายนวพล เจียมสมพร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
143 B6325220 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
144 B6325237 นายพุฒิพงศ์ พุ่มพูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
145 B6325251 นายณัฐฐา โดดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
146 B6325268 นางสาวชนิศรา ยังขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
147 B6325275 นายสุรพิชญ์ นุชใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
148 B6325282 นายวรรธนะไชย จันทร์พิทักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
149 B6325299 นางสาวศิริพร เพชรนิตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
150 B6325305 นางสาวพิมพ์ลภัส พิมพ์พงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
151 B6325312 นางสาวทวีลาภ บุญเรือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
152 B6330491 นายชลสิทธิ์ อภิวรากุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
153 B6330507 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
154 B6330514 นายชินท์ณภัทร หมวดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
155 B6330521 นางสาวชุติมา เรืองวิริยะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
156 B6330538 นางสาวโชษิตา แห่งสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
157 B6330552 นางสาวดวงกมล รัตนพงศ์เศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
158 B6330569 นายเตชิต ถาดพลกรัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
159 B6330590 นายวิริยะ แก้วทน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
160 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
161 B6330620 นางสาวเจสสิก้า แถวไธสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
162 B6330637 นางสาวชญานี จู้สุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
163 B6330651 นายบุญฤทธิ์ หาญพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
164 B6330668 นายพงษ์รพี อาษาสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
165 B6330675 นางสาวพัตราภรณ์ ก้อนทองคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)60
166 B6330682 นางสาวแพรพลอย เรืองสิทธิชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
167 B6330699 นายภูมินันท์ บุตรดีสระน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
168 B6330705 นายมานิต ไตรรงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
169 B6330712 นายศุภกฤต ปานวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
170 B6330729 นางสาวศุภณัฏฐ์ หาดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
171 B6330736 นางสาวสิริยากร สุนทรวีราทักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
172 B6330743 นายสุภณัฐ บัวทิพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
173 B6333850 นางสาวลีซ่า โบร์มันน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
174 B6333874 นางสาวภัทรกันย์ ตั้งรวมทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
175 B6333881 นางสาวศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
176 B6333898 นางสาวจิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
177 B6333904 นางสาวชนาภา ชีวะคำนวณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
178 B6333911 นายกวีกานต์ กุลวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
179 B6333928 นายพงศธร ยศปราณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
180 B6333935 นางสาวอารยา อาทิเวช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
181 B6333942 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
182 B6333959 นางสาวเพลงสกุล ดีพลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
183 B6333966 นายภาณุภัท รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
184 B6333973 นางสาวศศิธร ขลากระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
185 B6333980 นางสาวฐิติพร วิมุตติกร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
186 B6333997 นางสาวพลับพลึง ศิลป์ประกอบ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
187 B6334000 นางสาวทิพวัลย์ ขอพันธ์กลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
188 B6334024 นายพิทย์พล รินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)60
189 B6334031 นางสาวภัคจิรา ฤทธิกรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
190 B6335434 นางสาวอรอนงค์ มูลเปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
191 B6335441 นายชานน สัมพันธ์วงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
192 B6335489 นายคุณานนต์ เอียดบางหยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.