รายชื่อนศ.
รายวิชา1101092 : OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6301057 นายนฤพล ป้อมพิมพ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6301064 นางสาวพิมพกานต์ ฮอกระวัด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6301088 นายจักรี รัตนาสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6301095 นายปิยะวุฒิชัย โนใจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6301101 นายติณณภพ ต่างประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6301132 นายปฏิพัทธ์ มิตรสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6301170 นายกิตติพงศ์ เพียดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6301194 นายสุดยอด เครือสุคนธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6301200 นายณัฐพงษ์ วงศ์เเสงเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6301217 นายขัตติยะ ทุ่งกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6316457 นายต่อเกียรติ สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6316464 นายณัฐวัตร ฐานวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6316495 นายธนพล สมศรีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6316594 นายภาณุมาศ หงษ์พรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6316655 นายปฏิพาน บุญทัน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)60
16 B6320331 นางสาวธนพร ใหญ่โสมานัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6320386 นางสาวปัญยดา ชำนาญหัตถ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6324964 นางสาวเมธาวี ศิลปกรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6325077 นายศุภากฤต ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6325114 นางสาวภาณุมาศ วิชัยโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
21 B6325138 นางสาวญาดา ชนะชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
22 B6325176 นางสาวแอนนา อินทสระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
23 B6325190 นางสาวกฤติยาภรณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6330514 นายชินท์ณภัทร หมวดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6330569 นายเตชิต ถาดพลกรัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
27 B6333898 นางสาวจิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
28 B6333966 นายภาณุภัท รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
29 B6334000 นางสาวทิพวัลย์ ขอพันธ์กลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6335434 นางสาวอรอนงค์ มูลเปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
31 B6335465 นางสาวอารยา โสขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
32 B6335489 นายคุณานนต์ เอียดบางหยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.