รายชื่อนศ.
รายวิชา551162 : ENGINEERING DRAWING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์  Mechatronics Engineering10
2 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา  Mechatronics Engineering10
3 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering10
4 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering10
5 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
6 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
7 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ  Mechatronics Engineering10
8 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง  Mechatronics Engineering10
9 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
10 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering10
11 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง  Mechatronics Engineering10
12 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering10
13 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
14 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering10
15 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ  Mechatronics Engineering10
16 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
17 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering10
18 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม  Mechatronics Engineering10
19 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล  Mechatronics Engineering10
20 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย  Mechatronics Engineering10
21 B6315788 นายชานน จันทร์ดี  Mechatronics Engineering10
22 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร  PRECISION ENGINEERING10
23 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
24 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering10
25 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
26 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering10
27 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
28 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ  Mechatronics Engineering10
29 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering10
30 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering10
31 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล  Mechatronics Engineering10
32 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม  Mechatronics Engineering10
33 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering10
34 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering10
35 B6329846 นายไกรวี คงคากูล  Mechatronics Engineering10
36 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน  Mechatronics Engineering10
37 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
38 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
39 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร  Mechatronics Engineering10
40 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering10
41 B6329990 นายวรเมธ ผิวบาง  PRECISION ENGINEERING10
42 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering10
43 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING10
44 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
45 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering10
46 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์  Mechatronics Engineering10
47 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering10
48 B6334826 นางสาววชิรินทร เจริญฤทธิ์  Mechatronics Engineering60
49 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING10
50 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา  PRECISION ENGINEERING10
51 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน  PRECISION ENGINEERING10
52 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.