รายชื่อนศ.
รายวิชา551155 : ENGINEERING MATHEMATIC II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
2 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
3 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย  Mechatronics Engineering10
4 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
5 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING10
6 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี  Mechatronics Engineering10
7 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์  Mechatronics Engineering10
8 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง  Mechatronics Engineering10
9 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์  Mechatronics Engineering10
10 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering10
11 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล  Mechatronics Engineering10
12 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
13 B6330385 นายศิริมงคล แม้นศิริ  Mechatronics Engineering10
14 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering10
15 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering10
16 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม  Mechatronics Engineering10
17 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
18 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
19 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
20 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING10
21 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
22 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
23 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
24 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
25 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING10
26 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
27 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
28 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING10
29 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  PRECISION ENGINEERING10
30 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
31 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
32 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
33 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
34 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING10
35 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
36 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา  PRECISION ENGINEERING10
37 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.