รายชื่อนศ.
รายวิชา551155 : ENGINEERING MATHEMATIC II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
2 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
3 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering10
4 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
5 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา  PRECISION ENGINEERING10
6 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING10
7 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
9 B6315009 นายมนัสวี นาคบุรินทร์  Mechatronics Engineering10
10 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering10
11 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering10
12 B6315313 นายเอนก ด้านซอม  Mechatronics Engineering10
13 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering10
14 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล  Mechatronics Engineering10
15 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
16 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
17 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง  Mechatronics Engineering10
18 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
19 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering10
20 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ  Mechatronics Engineering10
21 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
22 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล  Mechatronics Engineering10
23 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ  Mechatronics Engineering10
24 B6315788 นายชานน จันทร์ดี  Mechatronics Engineering10
25 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING10
26 B6320959 นายนภดล กองทุน  Mechatronics Engineering10
27 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์  Mechatronics Engineering10
28 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก  Mechatronics Engineering10
29 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
30 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering10
31 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
32 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
33 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม  Mechatronics Engineering10
34 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
35 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING10
36 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering10
37 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING10
38 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING10
39 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
40 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์  Mechatronics Engineering10
41 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Mechatronics Engineering10
42 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
43 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
44 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING10
45 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.