รายชื่อนศ.
รายวิชา539308 : PHOTONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
2 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
3 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
4 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
5 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
6 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
7 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering10
8 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
9 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต  Electronic Engineering10
10 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
11 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering10
12 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering10
13 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร  Electronic Engineering10
14 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์  Electronic Engineering10
15 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering10
16 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
17 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา  Electronic Engineering10
18 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering10
19 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี  Electronic Engineering10
20 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
21 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
22 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering10
23 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
24 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
25 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
26 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  Electronic Engineering10
27 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
28 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.